ALGEMENE BEPALINGEN LIFEPOINT
Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Lifepoint en de cursist.

 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

• Het opleidingsinstituut: New LifePoint, of  EFT LifePoint of Centrum Lifepoint (hierna te noemen Lifepoint)
• De cursist: degene die zich door middel van het (electronische) inschrijfformulier heeft ingeschreven voor
  een van de door Lifepoint georganiseerde opleidingen.
• De studiegids of website: studie informatie van Lifepoint waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld 
www.newlifepoint.nl    EFT opleidingen en NLP opleidingen
www.eftlifepoint.nl       EFT opleidingen
www.lifepoint.nl           Overkoepelende site

• Certificatie: een officiële toets, waardoor de opleiding wordt afgerond. De vorm van certificatie kan zijn:
het toetsen van de gerealiseerde persoonlijke ontwikkeling door middel van een groepspresentatie, een
theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.
• Opleiding: synoniem voor training, cursus, informatiebijeenkomst, coaching waarbij  Lifepoint zorg
draagt voor de inhoud en de docent.
• Studieovereenkomst: overeenkomst tussen Lifepoint en Cursist om de gevraagde opleiding te
verzorgen respectievelijk te ontvangen tegen de vastgestelde vergoeding.

2. DE OPLEIDING

a. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een certificatie mogelijk is, is afgestemd
    op de eisen van de accrediterende instantie, namelijk de SKB / SRVB/ NVBH/ NVPA. Indien deze eisen worden gewijzigd,
    dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
b. Lifepoint verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN LIFEPOINT EN DE CURSIST.

a. De overeenkomst tussen Lifepoint en de cursist wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan.
   Bij ontvangst van de overeenkomst treedt de studieovereenkomst in werking.
b. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Lifepoint in de vorm van een factuur.
c. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
d. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.
e. Door zich aan te melden accepteert cursist deze Algemene Voorwaarden.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:
a. Lesgeld: Lifepoint bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/ website.
b. Leermiddelen en materialen: Lifepoint bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en 
    werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.
c. Examengeld: kosten welke verband houden met het afleggen van een examen. Indien de cursist zich
   heeft aangemeld voor een examen is het volledige examengeld altijd bij vooruitbetaling verschuldigd.

5. BETALING VAN HET LESGELD

a. Betaling van het lesgeld dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden en maximaal binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling
    in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. De laatste termijn dient betaald te
    zijn voor de certificatie van de genoten opleiding.
c. Lifepoint mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten,
    in dat geval is zonder 
 uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van Lifepoint (zie art. 7.f) blijft de verplichting
    tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het 
verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a. Annulering dient schriftelijk of via email te geschieden.
b. Binnen 7 dagen, na aanmelding, is annulering kosteloos. (met inachtneming van art 7b )
c. Bij annulering tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de cursist de opleiding annuleren,
    er worden dan administratiekosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is de cursist 50%
   van het cursusbedrag verschuldigd.
e. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is de cursist het volledige cursusgeld
   verschuldigd.
f. Pas bij bevestiging van de opzegging door Lifepoint via e-mail is de annulering geaccepteerd.
g. Het is altijd mogelijk een vervanger te sturen.

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet
   tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
b. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als het onderwijs door Lifepoint met
   instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
d. Lifepoint is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige
   wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van Lifepoint of van andere cursisten
   daardoor ernstig worden geschaad.
   De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

8. INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde
lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de
wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. MATERIALEN

Lifepoint bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de
opleiding ter beschikking gesteld worden.
Boeken kunnen niet bij Lifepoint  aangeschaft worden en materialen zoals hand-outs worden (na betaling)
eigendom van de cursist.

10. AANSPRAKELIJKHEID

a. Lifepoint is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van
   de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
d. Lifepoint gaat in haar selectie uit van cursisten welke in staat zijn tot zelfreflectie, met een
   aan HBO gelijkwaardig denk- werkniveau. Het volgen van de opleidingen is geheel op eigen risico van de cursist.
   Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door 
inzichten opgedaan
   naar aanleiding van de opleiding 
vallen buiten de verantwoordelijkheid van Lifepoint.
e. Indien opleidingsinstituut om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die
   vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of
   dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.
f. Het is mogelijk dat Lifepoint op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die
   mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.
   Lifepoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat
   ervan kan worden gemaakt.

11. LESTIJDEN EN PLAATS

a. Lifepoint is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal
   14 dagen voor aanvang van  de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen,  
   kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist
   worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door Lifepoint worden gerestitueerd.
b. Lifepoint is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats  waar de lessen worden gegeven
   tussentijds te wijzigen. 
In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende
   voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

12. EXTRA LESSEN VOOR EEN HERCERTIFICATIE

Indien een cursist voor een certificering is afgewezen zal Lifepoint voor het volgen van herhalingslessen soms kosten aan de
cursist in rekening brengen.
De cursist dient deze kosten te voldoen,
al vorens de extra lessen aanvangen.

13. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Lifepoint berust bij Lifepoint. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande
schriftelijke toestemming van Lifepoint.

14. GESCHILLEN

Bij geschillen tussen de cursist en Lifepoint over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Lifepoint.
en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van 
Lifepoint worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen
10 werkdagen schriftelijk te 
reageren op deze klacht. U kunt een klacht ook voorleggen aan de
geschillencommissie SKB of klachtencommissie van VIV.
Los van het voorgaande staat het de cursist vrij zich bij klachten te wenden tot de inspectie
Onderwijs voor Volwassenen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

15. STUDIEGIDS/WEBSITE

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids/website voorbehouden.