Overige informatie

Tarieven

Informatie over tarieven neem contact op via het contact formulier of email naar lifepoint@lifepoint.nl

Mogelijk wordt Psychosociale Therapie vergoed door je aanvullende zorgverzekering.
Zie hiervoor viv vergoeding verzekeraar

Ethische code

Als lid van de ViV, RBCZ, NVNLP en  EFTinternational (voorheen AAMET Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) houd ik me aan de ethische code van deze professionele organisaties (informeer alstublieft of je kopieën van deze documenten wilt zien).

Downloaden: Codes of Ethics EFT-International

Privacy en AVG

Wanneer je een afspraak maakt met New LifePoint ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacy regels.

New Lifepoint handelt volgens de AVG en privacyregels , de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Mijn persoonlijke principes

 1. Ik zal de kortste, zachtste en meest effectieve route kiezen om je te helpen je doelen te bereiken, naar mijn beste weten, kundigheid en vaardigheid.
 2. Als ik vind dat ik je om wat voor reden dan ook niet kan helpen, zal ik mijn best doen je door te verwijzen naar een geschikte therapeut.
 3. Ik hanteer een flexibele tariefstructuur en zal ervoor zorgen dat mijn hulp zo betaalbaar mogelijk is voor degenen die het nodig hebben.
 4. Ik handhaaf de vertrouwelijkheid van alles wat in de sessies is besproken, tenzij de informatie die je mij geeft, wijst op een ernstig risico op schade voor jezelf of anderen, met name kinderen, of waar ik wettelijk verplicht ben informatie te verstrekken, bijvoorbeeld in een rechtbank.*
 5. Ik zal je niet onnodig vragen stellen over jouw verleden, oordeelsvorming.
 6. Ik zal je behandelen als een vindingrijke en capabele volwassene (zelfs als je er soms geen behoefte aan hebt) en proberen je te helpen verbinding te maken met je innerlijke hulpbronnen en krachten, zodat je de persoon kunt zijn die je wilt zijn.
 7. Verzekeringen/ bevoegdheden

Ik ben volledig bevoegd om Psychologie, Neuro Linguistic Psychotherapy (NLP), Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR) te beoefenen. Dat zijn mijn belangrijkste therapeutische benaderingen. Je kunt mijn diploma’s/ certificaten/of ander bewijs bekijken als je dat wenst.

* Basismeldcode Huishoudelijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wetverplichte meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Brochure Basismeldcode

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent met bepaalde aspecten van jouw therapie, moedig ik je aan om eerst je problemen met mij aan te kaarten, maar als je niet voelt dat je dit kunt doen of als we geen bevredigende oplossing voor jouw klacht kunnen vinden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij mijn professionele organisaties: ViV (Vereniging integratieve Vitaliteit) of EFT-international voorheen AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques)

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.

Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de camcoop.

Camcoop.

Een klachtenformulier kan je hier downloaden.

Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie . Hier vind je de procedure en verdere informatie. https://www.camcoop.nl/klachtenregeling

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie www.camcoop.nl

Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kan je hier lezen. www.camcoop.nl

Supervisie en CPD/ bijscholing

Om de beste kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van mijn vaardigheden en kennis te garanderen, onderga ik regelmatig zelf een sessie bij een ervaren Accredited Clinical Supervisor en EFT Peer Collega. Intervisie bijeenkomsten voor NLP en volg ik bij- en nascholing op elk vakgebied  (Continuous Professional Development-activiteiten).

Voorbeeld van het Therapiecontract New LifePoint

De therapeut verbindt zich ertoe om:

 • Op vooraf afgesproken tijdstippen en plaatsen de sessies bij te wonen en geef minstens 24 uur van te voren een melding als de sessie moet worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Alleen die werkzaamheden te verrichten die binnen haar vakgebied vallen en volgt de ViV en EFT-International Codes of Ethics.
 • Te streven naar voortdurende professionele ontwikkeling, inclusief regelmatig klinisch toezicht, om de cliënt te beschermen en maximale therapie aan te bieden.
 • Verwijs de cliënt als er reden is om aan te nemen dat hij / zij elders beter geholpen zou kunnen worden.
 • (Privacy verklaring) Zorg te dragen voor volledige vertrouwelijkheid van de klant, tenzij de therapeut informatie ontvangt dat de cliënt of iemand anders, in het bijzonder een kind, ernstig gevaar loopt of zou kunnen lopen en waar openbaarmaking wettelijk is vereist.
 • Om de professionele grenzen van de therapeutische relatie te handhaven.
 • Verbind zich, naar beste kunnen, kennis en vaardigheden, om de cliënt te ondersteunen, te begeleiden en adequaat uit te dagen in het streven naar de gewenste resultaten.

De klant verbindt zich ertoe om:

 • Op vooraf afgesproken tijdstippen en plaatsen de sessies bij te wonen en geef minstens 24 uur van te voren een melding als de sessie moet worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Betaal een overeengekomen vergoeding aan het einde van elke sessie (tenzij andere betalingsafspraken worden gemaakt) en voor gemiste sessies indien minder dan 24 uur van tevoren.
 • Open te staan om nieuw technieken te leren en het onderzoeken van eigen problemen.
 • Herken zijn / haar verantwoordelijkheid voor het eigen fysieke en emotionele welzijn.
 • Voert ‘huiswerk’-taken uit tussen de sessies zoals overeengekomen met de therapeut.

Overeengekomen duur van de sessie ……………..

Overeengekomen vergoeding per sessie ……………

Handtekening van de klant:                                                De handtekening van de therapeut:

……………………………                                                                              ……………………………

Datum: …………………….                                                                      Datum: …………………….

Download het Therapiecontract-formulier